Polityka prywatności strony internetowej https://mps.org.pl

Dbając o ochronę prywatności naszych klientów opracowaliśmy niniejszy dokument Polityki Prywatności, którego jednym z celów jest realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”) na najwyższym poziomie i zgodnie z zasadą przejrzystości. W polityce prywatności informujemy o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych naszych Klientów i kontrahentów  oraz o prawach osób, których dane przetwarzamy w związku z nasza działalnością.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę www.mps.org.com oraz kontaktujących się z nami za pośrednictwem kontaktu na niej wskazanych jest MPS Sp. z o.o.,
ul. Centralna 2T, 86 – 031 Osielsko.

Kontakt z Administratorem:

 1. Listownie: MPS Sp. z o.o. ul. Centralna 2T, 86 – 031 Osielsko;
 2. Elektronicznie na adres e-mail: dyrekcja@mps.org.pl .

W trosce o ochronę danych osobowych i zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa poprzez zarządzanie ryzykiem Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się na adres: iod@mps.org.pl . Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować tylko sprawy związane z przetwarzaniem Państwa danych przez MPS Sp. z o.o. w tym sprawy dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy oraz potencjalnych pracodawców i ich przedstawicieli w celu organizacji zatrudnienia w szpitalach i innych jednostkach medycznych na terenie Polski oraz po za jej granicami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest:

 • przetwarzanie danych osobowych osoby będącej stroną umowy, lub mającej stać się stroną umowy;
 • prawnie uzasadniony interes administratora do obrony własnych interesów polegający na dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami;
 • prawnie uzasadniony interes administratora do odpowiadania na zapytania i inne wiadomości kierowane do nas, polegający na pozostawaniu w kontakcie z osobami i podmiotami zainteresowanymi naszymi usługami.

3. Zakres danych jaki przetwarzamy

Za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz botów osadzonych na naszych stronach www i profilach społecznościowych przetwarzamy następujące dane.

Formularz dla pracowników:

 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Treść wiadomości kierowanej do nas;
 • Preferowane stanowisko pracy;
 • Sugerowane miasto zatrudnienia.

Formularz dla pracodawców:

 • Imię i nazwisko;
 • Służbowy adres e-mail;
 • Służbowy numer telefonu;
 • Stanowisko pracy;
 • Nazwa placówki poszukującej pracowników.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych zawartych w przesyłanych dokumentach rekrutacyjnych są przyszli, potencjalni pracodawcy.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez MPS Sp. z o.o. są podmioty świadczące usługi księgowe, hostingu oraz wsparcia IT dla Administratora.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez MPS sp. z o.o., na czas rekrutacji, a następnie w zależności od rezultatu rekrutacji Państwa dane osobowe zostaną przekazane do pracodawcy użytkownika lub zasilą bazę danych potencjalnych pracowników, którą prowadzimy.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych np. w trakcie zapisu do naszego newsletteru dane będą przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej zgody.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane są przetwarzane przez MPS Sp. z o.o. mają prawo do:

 • Dostępu do danych – mogą Państwo żądać informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, w tym kopii tych danych;
 • Sprostowania danych – mają Państwo prawo żądać sprostowania swoich danych, jeżeli są one nieprawidłowe;
 • Usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mają Państwo prawo żądać od nas usunięcia danych osobowych jeżeli:

a) Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) Osoba, której dane dotyczą cofnęła wyrażoną zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust 1 lit A lub art. 9 ust 2 lit A RODO), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

c) Osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy prawne przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

d) Dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem;

e) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) Dane osobowe zostały zebrane w celu oferowania usług społeczeństwa informacyjnego;

Sprzeciwu na przetwarzanie danych – jeżeli dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania;

Przenoszenia danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany mają Państwo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi oraz mogą Państwo żądać przesłania ich do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Do wycofania wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie wyrażonej zgody nie wpływa za zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

Złożenia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznają Państwo że naruszamy Państwa prawa do ochrony danych osobowych. Organ nadzorczy Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa (więcej informacji: www.uodo.gov.pl).

7. Jak dbamy o przetwarzane dane osobowe

Szanując Państwa prawo do prywatności i ochrony danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że:

 • Zbierane przez nas dane są zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • Przetwarzane zgodnie z prawem;
 • Powierzanie przez nas danych osobowych podmiotom przetwarzającym odbywa się w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Regularnie testujemy i mierzymy wdrożone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych.

8. Przetwarzanie danych osobowych przez portale społecznościowe

W celu dotarcia do jak najszerszego grona osób i podmiotów zainteresowanych naszymi usługami oraz utrzymania z Państwem relacji prowadzimy profile społecznościowe, na których umieszczamy aktualne informacje o naszych działaniach i sukcesach. Poprzez polubienie naszego fanpage oraz komentowanie lub/i udostępnianie naszych postów poznamy Państwa nick/imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i inne informacje zawarte na Państwa profilu społecznościowym oraz informacje zawarte w prywatnych wiadomościach kierowanych do nas. Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo  prywatną wiadomość, w której zostaną przekazane adres e-mail lub inne dane kontaktowe, których będziemy używać do kontaktu. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, lecz mogą to robić Administratorzy portali społecznościowych, którzy działają na podstawie własnych regulaminów i polityk. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami:

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji z użytkownikami zainteresowanymi naszymi usługami i rozwojem oraz na udzielaniu odpowiedzi na prywatne wiadomości.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych zawartych w kierowanych do nas wiadomościach zachęcamy do korzystania z adresów e-mail i numerów telefonów umieszczonych na naszej stronie  www.mps.org.com. W trakcie kontaktu poprzez wskazane adresy posiadamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

9. Odnośniki do innych stron www

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć odnośniki do innych stron www, nie ponosimy odpowiedzialności za zasady prywatności i ochrony danych osobowych przez ich dostawców. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką prywatności na tych stronach zanim zaczną Państwo korzystać z ich usług.

10. Informacja o konieczności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości podjęcia współpracy z MPS Sp. z o.o. .

11. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji – pliki cookie oraz podobne technologie

Administrator strony www.mps.org.com nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić, i robi Google.

Nasza strona korzysta z plików cookie i podobnych technologii. Pliki te są zapisywane w pamięci lokalnej urządzenia w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności strony. Pliki cookie nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń, ani nie przechowują poufnych informacji na Państwa temat.

Użytkownicy strony mają możliwość selektywnego wyboru plików cookies, które zostaną załadowane do ich urządzeń końcowych z podziałem na kategorie. Klikając na opis danej kategorii plików cookie użytkownik może wyświetlić jakie dokładnie narzędzia z tej kategorii używane są przez stronę www.mps.org.com oraz zapoznać się z ich szczegółową funkcją, dostawcą i czasem przechowywania na urządzeniu użytkownika.

Administrator strony www.mps.org.com korzysta z narzędzi  Gogle Analytics, Google AdWords i GoogleAdsense, których dostawcą i jednocześnie odbiorcą danych w nich przetwarzanych jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania ze strony www.mps.org.com przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług – Prywatność i warunki – Google- https://policies.google.com/technologies/partner-site

Administrator strony www.mps.org.com korzysta z narzędzi marketingowych takich jak Facebook Pixel, by kierować do użytkowników Facebooka spersonalizowane reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies i innych technologii firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie z Pixela Facebooka, czy nie.

Ponadto w celu zablokowania, ograniczenia lub usunięcia plików cookie ze strony www.mps.org.com można użyć ustawień przeglądarki internetowej.

Czyszczenie i wyłączanie plików cookie w przeglądarce Chrome oraz zarządzanie nimi:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-irefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

strzałka do góry
MPS Medical Personal Service