Rozwój firmy a szkolenia

Tak samo jak dbamy o rozwój osobisty, musimy dba? te? o rozwój firmy. Jest to mo?liwe dzi?ki przeprowadzaniu szkole?. Szkolenia mo?e przeprowadza? kto? z firmy, ale mo?na te? zatrudni? firm? szkoleniow?. Nale?y zatrudni? firm? szkoleniow?, gdy? s? to ludzie specjalizuj?cy si? w przeprowadzaniu szkole? i posiadaj?cy odpowiedni? wiedz?. Nie jest tak, ?e ka?dy potrafi przeprowadzi?, np. szkolenie mobilizuj?ce do osi?gania celów. Do tego trzeba mie? odpowiedni? wiedz?, znacznie g??bsz? ni? potoczna. Równie wa?na jest te? umiej?tno?? przekazania wiedzy. Szkolenia mog? by? bardziej merytoryczne, biznesowe, jak i dotyczy? rozwoju umiej?tno?ci tzw. mi?kkich. Wszystkie s? wa?ne i nie nale?y o nich zapomina?, gdy? od wielu czynników zale?y rozwój naszej firmy. Szkolenia dobrze jest przeprowadza? co jaki? czas, aby by? na bie??co. Ale te? dlatego, ?e cz?sto si? wraca do nieodpowiednich nawyków. Dobrze dobrane szkolenia pracowników pomog? utrzyma? naszej firmie przewag? konkurencyjn? i zapewni? wzrost jej warto?ci na rynku.